ต.ค. 04

ข้อมูลหน่วยงานด้านสุขภาพจิต

ข้อมูลหน่วยงานด้านสุขภาพจิต

กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

1. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Website : www.dmh.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2149 5555- 60

ที่อยู่ เลขที่ 88/20 ม.4 ถ.ติวานนท์ 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

2. โรงพยาบาลศรีธัญญา

Website : www.srithanya.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 2525 0981-5

ที่อยู่ เลขที่ 47 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

3. สถาบันราชานุกูล

Website : http://www.rajanukul.com/

เบอร์โทรศัพท์ 0 2245 4601

ที่อยู่ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

4. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

Website : http://www.galyainstitute.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2889 9066 -7

ที่อยู่  เลขที่ 23 ม.8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

5. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Website : http://www.yuwaprasart.com

เบอร์โทรศัพท์ 0 2384 3381-3

ที่อยู่ เลขที่ 61 ซ.เทศบาล 19 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ภูมิภาค

1. โรงพยาบาลสวนปรุง

Website : www.suanprung.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 5328 0228-46

ที่อยู่  เลขที่ 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Website : www.suansaranrom.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 7731 1308 ,0 7731 1444 ,0 7724 0566 ,0 7724 0567

ที่อยู่   เลขที่ 298 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

3. โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์

Website :www.nph.go.th

เบอร์โทรศัพท์ 0 5626 7281

ที่อยู่ เลขที่ 2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

 

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2016/10/04/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0/

ก.ย. 30

ภาพยนตร์สั้น มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2559


ภาพยนตร์สั้น มทร.ธัญบุรี
จัดทำโดย RMUTT CITY
ปีการศึกษา 2559

ติดตาม ได้ที่นี้  https://www.youtube.com/watch?v=XePC9DpFaH4

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2016/09/30/389/

ก.ย. 30

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2016/09/30/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%81-2/

ส.ค. 15

เด็กยุคใหม่เข้าใจไม่ยาก หากทำความเข้าใจ

เด็กยุคใหม่เข้าใจไม่ยาก หากทำความเข้าใจ

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2016/08/15/%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%b2-2/

มี.ค. 21

7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาด

7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาด

1. มองทุกอย่างคือการเรียนรู้ – มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานด้วยความทะเยอทะยานที่จะเติบโตและสร้างสรรค์ผลงาน

2. ทำได้ทุกบทบาท – สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ ผู้ตาม ผู้ช่วย ในทุกสถานการณ์ และสามารถเรียนรู้งานอย่างรอบด้านได้รวดเร็ว พร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายโดยมองประโยชน์ของทีมและองค์กรมากกว่าประโยชน์ของตนเอง

3. คิดเองได้ ทำเองเป็น – ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทักษะของพนักงาน ต้องสามารถคิดและทำได้เองโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และเมื่อพบอุปสรรคก็ต้องสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นโดยการค้นคว้าด้วยตัวเองได้

4. แสดงออกถึงความอยากสำเร็จ – มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานที่จะทำงานให้สำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้สามารถจูงใจตนเองเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงานที่ดีออกมาได้ และค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จผ่านการเรียนรู้จากความล้มเหลว

5. ประยุกต์ได้ – มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเข้าสู่การทำงาน เข้าใจถึงลักษณะงาน สามารถตีโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ โดยสามารถเข้าใจได้ว่าปัจจัยหนึ่งจะส่งผลต่ออีกปัจจัยหนึ่งได้อย่างไร นำไปสู่ความสามารถในการแก้ปัญหาจากภาพรวม

6. มืออาชีพ
– มีคุณสมบัติของการทำงานแบบมืออาชีพ คือ มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี มีความตรงต่อเวลา รักษามารยาทในการทำงานอยู่เสมอ และมีความอดทนอดกลั้น สามารถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานออกได้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการทำงาน

7. สื่อสารโดนใจ
– มีความสามารถในการสื่อสารที่เป็นระบบ รู้จักการลำดับความสำคัญในการสื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้ในทันที สามารถโน้มน้าวผู้รับสารให้คล้อยตามได้ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม

“ผลสำรวจยังพบอีกว่านิสิตนักศึกษากว่า 86 เปอร์เซ็นต์ยังไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาภายใต้การชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ ฉะนั้น ทางภาครัฐและสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการพัฒนา 7 ทักษะดังกล่าวให้กับนิสิตนักศึกษา โดยอาจสอดแทรกลงในบทเรียน หรือเป็นการแนะแนวนอกเวลาเรียนเพื่อให้เป็นทักษะติดตัวที่นอกเหนือจากวิชาเรียนปกติ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงานต่อไป”


ข้อมูล จาก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1458194459

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2016/03/21/7-%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1/

มี.ค. 25

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ รุ่นที่ 5

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาเจตคติและทักษะของอาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยเหลือ รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 4-6 มิถุนายน 2557

ภาพถ่ายโดย: กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย: กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2015/03/25/20150325-01-counsel/

มี.ค. 25

เทคนิคการเรียนเก่ง 7 ข้อ จากหนูดี

เทคนิคการเรียนเก่ง 7 ข้อ จากหนูดี

ข้อที่ 1 : พกปากกาสี 12 สี ติดตัว

ทฤษฎีสี กล่าวไว้ ว่า สีจะสามารถเพิ่มการจดจ้าเนื้อหาต่าง ๆ ได้มากกว่า สีน้ำเงินที่เขียนตามปกติ จึงควรซื้อปากกาสีต่าง ๆ ติดตัวไว้ เวลาอ่านหนังสือก็ใช้ปากกาสีในการจดเนื้อหา ของ stabio ก็ดีนะ ทนหลายปีเลย * สาหรับคนที่กลัวว่าจะจดไม่ทันก็ใช้วิธีจดเฉพาะเนื้อหาส้าคัญพร้อมกับบันทึกเสียงไปพร้อม ๆ กัน แค่นี้ก้อสามารถจดจ้าได้แล้วล่ะ

ข้อที่ 2 : ใช้สมุด note ที่ไม่มีเส้น

การใช้สมุด note ที่มีลายเส้นนั้นเหมือนเราอยู่แต่ในกรอบเส้นนั้น แต่ถ้าใช้สมุด note ที่ไม่มีเส้นนั้นจะท้าให้เราไม่มีกรอบในการเขียน เราอยากเขียนอะไรก็อยากเขียนได้ทั้งนั้น ปัจจุบันหาซื้อยาก ต้องลองหาแถว ร้านขายสมุดวาดรูปดูน่ะ

ข้อที่ 3 : บันทึกงานออกมาในรูป Mind Map Or Pic.

ถ้าเราอ่านหนังสือการ์ตูนตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว กับอ่านหนังสือ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราจะสามารถจดจำการ์ตูนได้มากกว่า เวลาจดเนื้อหาบางอย่างอาจจะจดในรูปแบบ Pic. จะสามารถจดจ้าได้มากกว่า

การบันทึกงานในรูปแบบของ mind Map จะเป็นการแบ่งเรื่องหัวข้อใหญ่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการอ่าน อาจใช้ mind map เป็นรูปก็ได้

ข้อที่ 4 : Mp3

เราควรจะมี mp3 เพื่อใช้ในการบันทักเสียงเวลาที่คุณครูสอนแต่ไม่สามารถฟังและเก็บเกี่ยวเนื้อหาได้ครบทุกอย่างหากเราอัดไว้ก็จะสามารถย้อนกลับไปฟังได้ หลาย ๆ ครั้ง ก่อนสอบ Read the rest of this entry »

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2015/03/25/learning-techniques/

มี.ค. 25

ข้อความ/สติกเกอร์ให้กำลังใจ

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2015/03/25/messenger/

มี.ค. 25

หนัง/ภาพยนตร์


ภาพยนตร์สั้น มทร.ธัญบุรี
จัดทำโดย RMUTT CITY
ปีการศึกษา 2559

ติดตาม ได้ที่นี้   https://www.youtube.com/watch?v=XePC9DpFaH4

 

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2015/03/25/movies/

มี.ค. 25

เพลงให้กำลังใจ

Permanent link to this article: http://www.site.rmutt.ac.th/counsel/2015/03/25/encouragement/