Aug 14

ห้องเรียนออนไลน์ ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว

ห้องเรียนออนไลน์ วิชาแคลคูลัส สำหรับวิศวกร โดย ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตามชมได้ที่นี้

Jul 03

การใช้เครื่องมือเครื่องจักร 2

ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องจักร เช่น การตัด ลักษณะและวิธีการปรับแต่งเครื่องดุนลาย วิธีการปรับแต่งเครื่องมือ วิธีการลอกลายและดุนลาย วิธีการเก็บส่วนละเอียดและการบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆ
โดย อาจารย์สมควร  สนองอุทัย  ติดตามต่อได้ที่นี่

หมายเหตุ ใช้งานได้เฉพาะ Internet Explorer (IE)

Feb 16

อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ

วิชาอาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ เป็นสื่อที่ให้ความรู้หลากหลาย เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำ สารอาหาร อาการขาดธาตุอาหารในสัตว์น้ำ การกินอาหารของสัตว์น้ำ วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ หลักเกณฑ์ในการเลือกซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ และอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป การคำนวณสร้างสูตรอาหาร และกระบวนการผลิคอาหารสัตว์น้ำ

โดย อาจารย์เจษฎา อิสเหาะ       ติดตามต่อได้ที่นี่

Feb 14

คณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมทริกซ์และตัวกำหนด ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินามและอนุกรมทวินาม ลำดับและอนุกรมของจำนวน

โดย อาจารย์แน่งน้อย ทรงกำพล และ อาจารย์ธาวัลย์ อัมพวา   ติดตามต่อได้ที่นี่

หมายเหตุ สื่อวิชานี้ใช้งานได้เฉพาะ Internet Explorer (IE) เท่านั้น

Feb 14

วิชาแคลคูลัส 1 -1

วิชาแคลคูลัส 1 – 1 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ เรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้น ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ และการประยุกต์ปริพันธ์

โดย  อาจารย์บุญฤดี แสงจันทร์ และ อาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร  ติดตามต่อได้ที่นี่

หมายเหตุ สื่อวิชานี้แสดงผลได้ดีใน Internet Explorer (IE) เท่านั้น

Oct 04

หลักการอาชีวศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีวศึกษา ปรัชญาสาขาต่างๆ ปรัชญาการศึกษาสาขาต่างๆ ประวัติอาชีวศึกษาของต่างประเทศและประเทศไทย ประวัติอาชีวศึกษาของประเทศไทยในสมัยต่างๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การจัดการอาชีวศึกษา รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาของไทย ส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ความสำคัญ หลักการและการวางแผนพัฒนากำลังคน วิธีการพัฒนากำลังคนและการแบ่งระดับแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 กฎหมายแรงงานและพระราชบัญญัติประกันสังคม

โดย อาจารย์พรทิพย์  สุริยาชัยวัฒนะ  ติดตามต่อได้ที่นี่

Oct 04

หลักการศึกษา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ความหมายของปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการด้านการศึกษาของไทย วิวัฒนาการด้านการศึกษาของต่างประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาไทย แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน กฎหมายการศึกษา ระบบการจัดการศึกษาของไทย แนวทางการจัดการศึกษาของไทย บทบาทขององค์กรต่างๆ องค์กรที่จัดการศึกษาระดับพื้นฐาน องค์กรที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ และองค์กรมหาชน การประกันคุณภาพการศึกษา วุฒิภาวะทางอารมณ์

โดย ผศ.รุ่งอรุณ   รังรองรัตน์   ติดตามต่อได้ที่นี่

Oct 04

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction)

บทบาทของการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เครื่องมือพื้นฐานและการใช้งานทั่วไป แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างภาพให้เคลื่อนไหว รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์เช่วยสอน การนำสื่อจากแหล่งอื่นมาประกอบและการสร้าง library เก็บสื่อ กรสร้าง Interactive ให้กับบทเรียน หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้างแบบทดสอบ การรายงานผล และการบันทึกผลการทดสอบ ขั้นตอนและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเผยแพร่บทเรียน การนำเสนอผลงาน และการประเมินผล

โดย. ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก    ติดตามต่อได้ที่นี่

Oct 04

หลักพืชสวน (Horticulture)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพืชสวน ส่วนประกอบและกระบวนการขั้นมูลฐานทางสรีรวิทยาพืช การผลิตพืชสวนและการตกแต่งสถานที่  การขยายพันธุ์พืชสวน การจัดการสถานเพาะชำ การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสวน วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน การตลาดพืชสวน

โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี เชน รอดศิริ และ ผศ.ต่อวุฒิ จำมั่น    ติดตามต่อได้ที่นี่

Oct 04

มีนวิทยา (Ichthyology)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชามีนวิทยา ลักษณะของปลา และระบบโครงร่างและการเคลื่อนที่ของปลา ระบบทางเดินอาหาร ระบบการหายใจและการหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ และการขับถ่าย อนุกรมวิธานของปลา

โดย อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิไตรวงษ์     ติดตามต่อได้ที่นี่

Page 1 of 121234510...Last »